Studia na kierunku lekarskim! – KA

Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie lekarzy wciąż ubywa. Ich brak będzie niebawem poważnym problemem. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i od października 2016 roku rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy.

Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie lekarzy wciąż ubywa. Ich brak będzie niebawem poważnym problemem. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i od października 2016 roku rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy.

Studia stacjonarne: 10 semestrów (5 lat) + 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. Studia realizowane w języku polskim lub angielskim.

Zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w dniu 1 marca 2016 r. rozpoczął działalność Wydział Lekarski. Zadaniem Wydziału jest m.in. prowadzenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim.

Dlaczego warto podjąć studia lekarskie w Krakowskiej Akademii?

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program
Przeprowadzone konsultacje na trzech wydziałach medycznych uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich przyczyniły się do opracowania programu opartego na idei modułowej przekraczającej granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość. Moduły oparte o systemy/układy: ”Układ krążenia i oddechowy”, „Układ pokarmowy”, „Układ moczo-płciowy” itp., łączą treści z zakresu anatomii, histologii i fizjologii. Zintegrowaniu uległo również nauczanie przedmiotów klinicznych poprzez utworzenie modułów takich jak: „Kardiologia”, „Gastroenterologia”, „Choroby układu endokrynnego”, „Choroby nerek i dróg moczowych” itp.

Połączono również tradycyjnie oddzielnie prowadzone przedmioty o charakterze ogólno-przyrodniczym (biologia, chemia, biofizyka, biochemia, genetyka) w nowe moduły takie jak: „Fizykochemiczne podstawy życia”, „Biologia rozwoju prenatalnego”, „Składniki żywej materii” itp. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia łatwiejsze stanie się przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia.

Program jest przyjazny studentom jednocześnie pozwala na realizację efektów kształcenia określonych w Standardach. Organizacja studiów oparta na systemie tutoringu zapewnia studentom pomoc i wsparcie opiekuna na każdym etapie edukacji.

Wczesny kontakt z chorym człowiekiem połączony z nauczaniem humanizującym.

Na pierwszym roku zadbano, aby biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy nauczania medycyny uzupełnić treściami o charakterze ogólno humanizującym wprowadzając przedmioty: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym społecznym i kulturowym”.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują ćwiczenia kliniczne (tzw. nauczanie przy łóżku chorego), które obejmują ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat  studiów, a także ćwiczenia laboratoryjne (mikroskopowe, fantomowe). Ponadto, zajęcia w miejscu pracy, zgodnie ze Standardami obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów tj. łącznie 600 godzin  (20 pkt ECTS) plus 30 tygodni praktycznego nauczania klinicznego na roku VI-tym. Praktyki wakacyjne, trwające 4 tygodnie przewidziane są w programie po każdym roku studiów i będą odbywać się w wyznaczonych przez Uczelnię zakładach opieki zdrowotnej.

Po pierwszym roku studenci zobligowani będą do odbycia praktyki pielęgniarskiej. Po drugim – w zakresie lecznictwa otwartego, po roku trzecim – w zakresie chorób wewnętrznych. Po czwartym – w zakresie intensywnej terapii, i w zakresie pediatrii, a po piątym roku – w zakresie chirurgii oraz w zakresie ginekologii i położnictwa.

W ramach praktycznego nauczania klinicznego na roku VI studenci będą mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej uprzednio wiedzy dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego, różnicowego diagnozowania oraz planowania postępowania terapeutycznego, interpretowania wyników badań dodatkowych, udzielania porady pacjentowi, uzyskania świadomej zgody pacjenta na leczenie, prowadzenia dokumentacji medycznej.

Ponieważ rok VI, jak i pozostałe lata studiów winien się wiązać z całkowitym obciążeniem studenta równym 60 pkt ECTS, na roku tym przewidziano dodatkowo podsumowanie nabytej w praktyce wiedzy. Całość umiejętności uzyskanych na VI roku sprawdzana będzie poprzez egzamin praktyczny typu OSCE. Końcowa ocena będzie wypadkową oceny wiedzy (60%), umiejętności (30%) oraz kompetencji społecznych (10%). Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy lekarza.

Rekrutacja – Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać:
na studia w języku polskim od 15 maja 2016 r.

Kryteria przyjęć
Podstawą przyjęcia na studia na kierunek lekarski będzie:
wynik egzaminu maturalnego z biologii i chemii (konkurs świadectw – minimum 30% na poziomie rozszerzonym / 60% na poziomie podstawowym)
rozmowa kwalifikacyjna

W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią:
1)    wynik egzaminu maturalnego z chemii – wymagane  30% na poziomie rozszerzonym, albo  60% na poziomie podstawowym,
2)    wynik egzaminu maturalnego z biologii – wymagane 30% na poziomie rozszerzonym albo  60% na poziomie podstawowym,
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która weryfikuje predyspozycje kandydata do osiągnięcia kompetencji społecznych, które powinny cechować lekarza, takich jak odpowiedzialność, sumienność, empatia, etyczność zachowania oraz umiejętność wyciągania wniosków. W przypadku cudzoziemców kandydujących na studia w języku polskim rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje ponadto przygotowanie językowe do podjęcia studiów.

W przypadku kandydatów ze starą maturą podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminów wstępnych z chemii i biologii oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych
1)    wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a)    na poziomie rozszerzonym – wynik na świadectwie,
b)    na poziomie podstawowym – wynik na świadectwie dzielony przez 2,
c)    matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) – wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
d)    matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego (SL) – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
e)    matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
f)    matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
g)    matura zagraniczna poziom rozszerzony – wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
h)    matura zagraniczna poziom podstawowy – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze;
2)    wynik z egzaminu wstępnego z chemii i biologii (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot) – uzyskana ocena x 20.
Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski decyduje wynik punktowy w oparciu o świadectwo dojrzałości oraz rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.

Koszt studiów
Studia w języku polskim – 2

0 000 zł za semestr
Opłata rekrutacyjna – 5 000 zł
W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia połowa opłaty rekrutacyjnej podlega zaliczeniu w poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
Kandydatowi, który złoży rezygnację przed zawarciem z uczelnią pisemnej umowy o świadczenie nauki, zwracana jest połowa opłaty rekrutacyjnej.
Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodu nie spełnienia kryterów przyjęć lub wyczerpania limitu miejsc, opłata rekrutacyjna jest zwracana po potrąceniu 10% na pokrycie poniesionych kosztów.
Wpisowe – 400 zł

Więcej informacji
Dział Rekrutacji Krakowskiej Akademii
tel. 12 252 44 04
e-mail: med@afm.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × two =

*