Studia zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków oferowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Realizowane są na Wydziale Humanistycznym UKW.

Program studiów magisterskich obejmuje szereg przedmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym  i ochroną zabytków.

Przedmioty podstawowe

 • Kulturowe konteksty sztuki europejskiej
 • Podstawy znawstwa architektury – zajęcia terenowe
 • Problemy interpretacji dawnych sztuk plastycznych
 • Ikonografia i język obrazu
 • Historia rzemiosł artystycznych
 • Współczesne metody konserwacji zabytków
 • Ochrona zabytkowych miejskich układów przestrzennych
 • Wystawiennictwo
 • Techniki fotograficzne i komputerowe w ochronie zabytków
 • Dziedzictwo przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym
 • Dziedzictwo kulturowe Europy Wschodniej
 • Dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy i regionu
 • Ochrona zabytków w strategiach unijnych
 • Historia ogrodów
 • Finansowanie ochrony zabytków
 • Podstawy prawne zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • Promocja zabytkowego krajobrazu kulturowego
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty ogólne

 • Rozwój cywilizacyjny ziem polskich
 • Translatorium

Moduły kształcenia do wyboru (kierunkowe)

 • Moduł: warsztat zabytkoznawcy (blok problemowy do wyboru)

Moduły kształcenia do wyboru z zajęć ogólnouczelnianych:

 • Wykład nr 1 z oferty UKW
 • Wykład nr 2 z oferty UKW

Ponadto:

 • Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • Szkolenie BHP
 • Zajęcia terenowe
Zasady rekrutacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku ochrona dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20 %. Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku historia i ochrona dóbr kultury, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią oce

n co najmniej 4,0.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione powyżej. Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie rozmowy kompetencyjnej z zakresu wiedzy  historycznej. Kandydata za rozmowę kompetencyjną może uzyskać 50 punktów. Rozmowa jest zaliczona, gdy kandydat uzyska minimum 30 punktów.

Informacje dodatkowe

W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia interesujących doświadczeń w czasie semestralnych pobytów na uniwersytetach zagranicznych w Hiszpanii Saragossa), Niemczech (Bonn) i na Słowacji (Nitra), w ramach programów Socrates/Erasmus. Oferta jest ciągle wzbogacana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 3 =

*